top of page

Medlemmet aksepterer senterets antidopingpolicy ved inngåelse av medlemskap.  Senterets antidopingpolicy fremkommer som en standard avtaletekst i kontrakten og inneholder en enkel beskrivelse av prosessen. En slik avtaletekst gir i seg selv ikke grunnlag for prøvetaking.

Trinn 1

Trinn 2

I de tilfeller der senteret registrerer at kunden har tegn som kan tyde på bruk av helseskadelige dopingmidler, kan senteret med grunnlag i avtalen innkalle medlemmet til en samtale. Videre presenteres kunden for en avtale som forplikter kunde til å avlegge en dopingprøve (urinprøve) på forespørsel. Dersom kunden nekter å akseptere vilkårene i en slik avtale, må avtalen mellom senteret og kunde  kunne heves av senteret.

Trinn 3

Dersom tegn på dopingbruk vedvarer etter en samtale, kan senteret iverksette dopingkontroll.

Si nei til doping!

TREN RENT!

E-læringsprogram

SPREK anbefaler alle medlemmer å gjennomføre e-læringsprogrammet til Rent Senter. Innloggingsinformasjon finner du under.


www.rentsenter.no
Senterkode: XM16N

Kontaktperson

Christian Larsen

Daglig leder

T: 924 39 793

E: christian@sprekgjerdrum.no

SPREK tar et tydelig standpunkt mot doping gjennom medlemskap i Stiftelsen Antidoping Norge. Holdningsskapende arbeid er viktig i arbeidet mot doping. Vil du trene eller la dine ungdommer trene ved et treningssenter som ikke tar tydelig avstand fra doping?


Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt. Dopingbruk bryter med dette idealet. Likevel kan det ikke legges skjul på at dopingmidler er lett tilgjengelig og tas i bruk av personer som tyr til denne snarveien for å oppnå større og mer markerte muskler.


SPREK Gjerdrum, ditt lokale treningssenter, legger stor vekt på arbeidet rundt antidoping og støtter derfor Antidoping Norge sitt arbeid for «Rent senter». For å kunne trene ved SPREK Gjerdrum må du akseptere vår anti-doping policy. Dette gjør du ved inngåelse av treningsavtalen og gjelder alle typer medlemskap.

Antidopingprogrammet baseres på en tretrinnsprosess ved mistanke om dopingbruk;

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven § 24a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler ved et Rent Senter kan bli politianmeldt.


Vi ønsker et treningssenter der trivsel, åpenhet og samhold skal stå i fokus. SPREK ønsker at alle medlemmer skal føle aksept for varsling i forbindelse med mistanke. Det er mulig å være anonym om man ønsker det.

Rent senter

Antidopingpolicy – SPREK Gjerdrum

 

 1. SPREK har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.
   

 2. Som medlem ved SPREK tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir SPREK rett til å heve avtalen min med øyeblikkelig virkning.
   

 3. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no
   

 4. SPREK har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
   

 5. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og SPREK har anledning til å heve treningsavtalen.
   

 6. Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på SPREK kan bli politianmeldt.
   

 7. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder ved SPREK. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning. Eventuelle kostnader vil bli fakturert medlemmet.
   

 8. SPREK anbefaler alle medlemmer å gjennomføre e-læringsprogrammet til Rent Senter. Innloggingsinformasjon finner du under.
   


www.rentsenter.no


Senterkode: XM16N

bottom of page