top of page

Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

 

Behandlingsansvarlig

Christian Larsen er på vegne av SPREK AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Kontaktinformasjon til SPREK AS er:

Besøksadresse: Vestvang 6, 2022 Gjerdrum

Postadresse: c/o Larsen, Steinbrøttet 22, 2022 Gjerdrum

E-post: post@sprekgjerdrum.no

Telefon:  924 39 793

Org.nr.:  917 434 247

Personopplysninger som lagres

SPREK AS behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med ansettelsesforhold og inngåelse av medlemskap for trening og kjøp av tjenester på SPREK. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes blant annet: Navn, adresse, fødselsdato, alder, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om foresatte, opplysninger om sponsor, adgangsbrikkenummer, økonomisk reskontro, adgangsprofil, medlemsstatus, årsak utmelding, booking av gruppetimer.  

Vi behandler i tillegg til disse opplysningene om våre PT-kunder;

Treningsmål, treningsprogram, progresjon, relevante helsemessige opplysninger, kroppsanalyse, booking.

SPREK lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med SPREK, f.eks. samtaler med daglig leder/PT/resepsjon. SPREK kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med senteret.

Listingene over er ikke uttømmende.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller ditt samtykke/godkjenning av medlemsvilkårene ved SPREK.

Innhenting av personopplysninger

Det er den registrerte selv som oppgir personlig informasjon ved via innmeldingsskjema på våre nettsider. Informasjon som er relevant for personlig trening innhentes direkte fra den registrerte via samtaler med våre PT’er.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempel på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Sletting av personopplysninger

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister så lenge du er medlem hos oss. Vi sletter personopplysninger når du som kunde/medlem trekker tilbake ditt samtykke for behandling. Personopplysninger blir slettet 1 år etter oppsigelse av medlemskap.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting/utlevering (dataportabilitet) av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene) av opplysninger.

Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post@sprekgjerdrum.no.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

SPREK har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og databehandlere som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

bottom of page